(Dân trí) - Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản đề nghị các Bộ Kế hoạch Đầu tư, Tài Chính, TNMT và Ngân hàng Nhà nước khẩn trương gửi báo cáo các vấn đề liên quan đến thị trường bất động sản (BĐS) như vốn, thuế, đất đai… trước 15/1/2010 để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

 
 Thực hiện nhiệm vụ được giao của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường BĐS, Bộ Xây dựng chủ trì tổng hợp, đánh giá tình hình thị trường BĐS năm 2009 để báo cáo Chính phủ.
 
Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị các Bộ, ngành chuẩn bị báo cáo theo nội dung liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách. Cụ thể, Bộ TN&MT báo cáo về tình hình giao đất, sử dụng đất, kết quả tạo quỹ đất sạch để phục vụ các dự án đầu tư trong năm 2009;
 
Bộ Tài chính báo cáo số thu ngân sách năm 2009 về BĐS, đánh giá các chính sách về tài chính, chính sách thuế liên quan đến BĐS;
 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo về tình hình tín dụng cho BĐS;
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tình hình thực hiện đầu tư trong năm 2009, trong đó có đánh giá riêng về đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực BĐS.
 
Thời hạn gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 15/1/2010.
 
Nguồn: http://dantri.com.vn/c76/s76-371285/danh-gia-toan-dien-thi-truong-bds-de-bao-cao-chinh-phu.htm